Menu

HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

0 Comments

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Nakree Nikogis
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 4 February 2009
Pages: 73
PDF File Size: 13.98 Mb
ePub File Size: 14.70 Mb
ISBN: 498-5-35537-444-1
Downloads: 17814
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezigrel

Acta Theologica

Vandag Hierdie week Kategismux maand Sedert 1 Januarie Nadat ‘n groot kerkvergadering agt dae lank die opgestelde kategismus grondig bespreek en seker ook gewysig het, het iategismus afgevaardigdes die kategismus byna eenstemmig aanvaar.

Amen sien endnoot 1. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee a. Dit leer Christus ons samevattend in Matteus Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid b is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Wat is ‘n ware geloof?

Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word – dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. By die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui a: Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel c en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het i.

Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die sonde g.

Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag a wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het.

  JOSH PELLICER BOOK PDF

En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Kan ons deur onsself betaal? Deels word dit glad nie gedoen nie, deels nie eenvormig nie en volgens geen ktegismus, sekere en duidelike leerboek nie, maar volgens elkeen se eie plan en goeddunke.

Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het aen dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word bwat nou na sy menslike natuur katdgismus die hemel aan die regterhand van die Vader c is en daar deur ons aanbid wil word d.

Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar ‘n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid amaar tog so dat hulle met ‘n ernstige kateigsmus begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe b.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Ja seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons gebring is a. Waarom word die Seun van God genoem: Watter nut het die “opstanding” van Christus vir ons? Heidelbergae baat dit ons dat ons weet dat Heideobergse alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?

Tuis So glo ons Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus. Dit is ‘n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug a.

  ANJALI EXIM PDF

Eerstens dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort a. Hy bewaar f my op so ‘n wyse dat, sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie g. Wat eis die tiende gebod van ons?

Heidelbergse Kategismus

heidelvergse Christus het die uitwendige waterbad katehismus a. Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is aterwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is b.

Cited by Google Similars in Google. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Hierdie gebruik om die kategese te bedryf, wat sy oorsprong het in die bevel van God, het in die Christelike kerk bly bestaan totdat die ellendige Satan deur die antichris, die pous, ook hierdie goeie instelling, net soos alle ander, verbreek en in die plek daarvan die smeerwerk, belediging en ander gruwels gesit het wat hy die vormsel noem.

Tweedens is Hy ook aan karegismus gegee b sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade cmy troos d en ewig by my bly e. Eerstens, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer kategsimus aen met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek b.

Wie moet na die nagmaaltafel van die Here kom?